Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Hanacans

Ngày 22/7/2022, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Hanacans tại cuộc họp đã quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

Ông Tashiro Yasushi

Miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Nakatsuka Teruaki

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hanacans kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 sẽ như sau:

Ông Nakatsuka Teruaki

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch Altermira Co.,Ltd

Ông Makabe Hidetaka

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Ông Ishibashi Shinya

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đại diện Nhà máy Vũng Tàu

Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đại diện Bộ phận Hành chính

 

Ban Điều Hành của Công ty Cổ phần Hanacans kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 sẽ như sau:

Ông Makabe Hidetaka

Chủ tịch Ban Điều Hành

Chủ tịch

Ông Ishibashi Shinya

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Nhà máy Vũng Tàu

Bà Nguyễn Thị Bảo Khanh

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Hành chính

Ông Phạm Minh Viễn

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Nhà máy Bắc Ninh

Ông Goto Kotaro

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Tài chính kế toán

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận SCM

Ông Nguyễn Trịnh Tuấn

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Nhà máy Quảng Nam

Ông Nguyễn Đình Hiền

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Chất lượng

Bà Nguyễn Thị Hường

Thành viên Ban Điều Hành

Đại diện Bộ phận Sales & Marketing