FSSC

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống An toàn Thực phẩm cho nhà máy Bắc Ninh và nhà máy Quảng Nam

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống An toàn Thực phẩm vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại nhà máy Bắc Ninh.

 

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống An toàn Thực phẩm vào ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại nhà máy Quảng Nam.

 

Hanacans đạt được Chứng chỉ Hệ thống An toàn Thực phẩm vào ngày 21 tháng 8 năm 2020 tại nhà máy Vũng Tàu.